اینکه حیوانات هم خواب می‌بینند یا نه تا حدی نامشخص است ولی بسیار محتمل به نظر می‌رسد. بعنوان مثال زمانیکه موش‌ها غذا را می‌بینند و به خواب می‌روند سلول‌های خاصی دز مغزش‌شان نقشه‌ی چگونگی رسیدن به غذا را می‌کشند.

طبق تحقیقات انجام شده بر روی مغز حیوانات مختلف در حین خواب می‌توان با اطمینان بالایی گفت که حیوانات خواب می‌بینند. برای مثال بررسی‌ها نشان داده‌اند موش‌ها در مورد مازی که در آن دویده‌اند خواب می‌بینند یا یک گربه‌ی ماده در هنگام خواب بد دیدن بچه‌اش را بغل می‌کند. همچنین سپیداج (cuttlefish) یک حالت خواب را به همراه تغییر رنگ، جنبیدن و حرکات سریع چشم (REM) تجربه می‌کند.

مراجع:

Do Animals Dream?

Do Animals Dream? Science Shows Of Course They Do, Rats Too