برخی حیوانات از جمله فیل‌ها ممکن است به خاطر استرس و ناراحتی گریه کنند. در مواردی مشاهده شده است که فیل‌ها در هنگام درد کشیدن اشک می‌ریزند ولی آیا این اشک ریختن به دلایل احساسی رخ می‌دهد؟

متخصصان رفتارشناسی حیوانات می‌گویند حیوانات خاصی ممکن است به دلایل ناراحتی یا احساس درد به مانند انسان اشک بریزند. نمونه‌های از این دست مشاهده شده است به عنوان مثال در منطقه‌ی حفاظت شده‌ای در چین بچه فیلی پس از اینکه توسط مادرش قبول نشد به مدت ۵ ساعت بدون وقفه گریه کرد چون نیاز داشت که مادرش با تماس او را تسلی دهد. فیل‌ها به مانند انسان‌ها به دلایل احساسی اشک بریزند.

حیوانات هم گریه می‌کنند فیل

متخصصان رفتارشناسی حیوانات بر این عقیده اند که برخی پستانداران نیز ممکن است به دلایل طرد شدن و عدم تماس احساسی گریه کنند ولی این واکنش دقیقاً مشابه با گریه‌ی انسان‌ها نخواهد بود و نمی‌توان آن را دقیقاً از نظر احساسی هم ردیف گریه‌ی انسان در نظر گرفت.

گریه در انسان

گریستن و یا گريه کردن یکی از واکنش‌های انسان‌ها است. گريه با جاری شدن اشک از چشمان و در بسیاری موارد با ناله و تغییر حالت دهان همراه است. گريه واکنش انسان‌ها و نمود ایجاد وضعیتی احساسی در آنان است. گريه درهنگام شادی و غم رخ می‌دهد. اغلب گريه در مواقعی که انسان‌ها غمگین هستند صورت می‌گیرد. در کودکان گریه عاملی مهمی در رساندن پیام او مبنی بر رسیدگی توسط والدین است. این رسیدگی شامل غذا دادن و تعویض پوشک‌شان می‌شود. در بسیاری فرهنگ‌ها پسرها از گریه کردن منع می‌شوند.

مراجع:

Do Elephants (and Other Animals) Cry?

Do Elephants Weep as an Emotional Response?