آیا می‌دانید وقتی ماه درست بالای سر شما قرار دارد به خاطر جاذبه‌اش باعث می‌شود وزن شما کمتر شود. نیروی جاذبه بین تمامی اجرام اعم از کوچک و بزرگ حاکم است ولی مقدار آن با توجه به جرم و فاصله‌ی آن‌ها تغییر می‌کند. تأثیر جاذبه‌ی ماه بر روی زمین باعث ایجاد جذر و مد در دریاها و اقیانوس‌ها می‌گردد و تأثیر اندکی بر روی وزن انسان نیز دارد. زمانیکه ماه بالای سر شما قرار گرفته باشد باعث کاهش حدود یک میلیونیوم وزن شما می‌شود یعنی برای یک انسان ۱۰۰ کیلوگرمی چیزی حدود ۱۰۰ میلی‌گرم.

مرجع:

THE PULL OF THE MOON AFFECTS YOUR WEIGHT – BUT VERY, VERY LITTLE