تحقیقات بسیاری نشان داده‌اند که تفاوت بین پسران و دختران در حل مسائل ریاضی و علوم به تفاوت مغزشان مرتبط نیست بلکه به مسائل فرهنگی ربط دارد که ریشه در کودکی آن‌ها دارد. به عنوان معلم‌ها معمولاً توانایی دختران در ریاضیات را کمتر از پسران می‌دانند که باعث می‌شود بر روی توانایی‌های آن‌ها تأثیر منفی گذارد.

مرجع:

Girls Have a Math Problem: Teacher Bias