از هر پنج دروغ چهار تای آن‌ها پوشیده باقی می‌مانند.

مرجع:

The truth about lying and laughing