از هفت رئیس جمهور اخیر آمریکا، پنج تای آن‌ها چپ دست بوده‌اند.