افراد ساکت پر سر و صداترین افکار را دارند.

استیون هاوکینگ

مرجع:

Quiet people have the loudest minds