یک انسان به طور متوسط روزانه حدود ۲۰۰۰ قدم راه می‌رود که اگر طی ۸۰ سال عمرش این روند را ادامه دهد حدود ۵۷۶۷۰۰۰۰ قدم در کل عمرش راه خواهد رفت. اگر هر قدم را به طور متوسط ۷۰ سانتیمتر در نظر بگیریم انسان در طول عمرش حدود ۴۰۳۶۹ کیلومتر راه خواهد رفت که معادل یک بار دور زدن کره‌ی زمین از خط استوا می‌باشد.

مرجع:

How many steps do you walk each day?

Determining your stride – Shopify

What is the circumference of the earth?