انسان روزانه به طور متوسط بین ۵۰ تا ۱۰۰ تار مو از دست می‌دهد.

مرجع:

How many hairs do I lose a day?