اورانگوتان‌ها برای سفر خود برنامه‌ریزی می‌کنند و قبل از حرکت آن را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند. طول زمان این برنامه‌ریزی تا یک روز می‌رسد. اورانگوتان‌ها در واقع برای جذب ماده‌ها و دفع کردن نرهای رقیب، مسیری که می‌خواهند بروند را با صدای بلند اعلام می‌کنند.

مرجع:

Orangutans plan their future route and communicate it to others