اولین عکس کیهان

جهان هستی ۳۸۰ هزار سال پس از بیگ بنگ. اگر کیهان را کودکی ۵ ساله بدانیم این عکس یک ساعت پس از تولد جهان است و شما یک ثانیه در آن عمر می کنید. این عکس از ۹ سال اسکن ریزموج به جا مانده از بیگ بنگ در فضا گرفته شده است و یکی از بهترین شواهد نظریه‌ی مهبانگ (بیگ بنگ) می‌باشد. این امواج اسکن شده در واقع قدیمی‌ترین نور موجود در کیهان هستند چون قبل از آن تراکم ماده به حدی زیاد بوده است که نور قادر به عبور از بین آن نبوده و در واقع جهان قبل از آن مات بوده است.

مرجع:

Cosmic microwave background