اگر می‌خواهید برای دیگران الهام بخش باشید لازم نیست کامل باشد. اجازه بدهید مردم از این الهام بگیرند که شما چطور با نواقص خود کنار آمده‌اید.

زیاد عبدالنور

منبع:

There’s no need to be perfect to inspire others. Let people get inspired by how you deal with your imperfections