اگر نام کسی را فراموش کردیت از او نام و نام خانوادگی کامل او را بپرسید، این باعث می‌شود فکر کند نام خانوادگی او را می‌خواسته‌اید.