ایران تنها کشوری در جهان است که در آن فروش کلیه قانونی است.

مرجع:

Kidney trade in Iran