اینشتین می‌گفت اگر مکانیک کوانتوم درست باشد جهان جای دیوانه‌واری خواهد بود. حق با اینشتین بود؛ جهان جای دیوانه‌واری است.

دنیل ام. گرینبرگر

منبع:

“Einstein said that if quantum mechanics were correct then the world would be crazy. Einstein was right – the world is crazy.”

― Daniel M. Greenberger