باران از آسمان

باران از آسمان اینگونه دیده می‌شود.