© Copyright 2013 CorbisCorporation

سلول تخمک دارای قطر حدود ۱۲۰ میکرون (یک هزارم میلیمتر) است و با چشم می‌توان آن را دید درحالیکه اسپرم دارای سری به اندازه‌ی تنها ۳ در ۵ میکرون بوده و طول دم آن ۵۰ میکرون است.

مرجع:

Spermatozoon

Egg cell