بیشتر گونه‌های مارمولک نمی‌توانند پلک بزنند ولی برای تمیز و مرطوب نگهداشتن چشمان‌شان آن‌ها را با زبان می‌لیسند.

مرجع:

Gecko