بررسی آماری تصمیمات سال جدید نشان داده است کسانی که به طور صریح و مشخص تصمیم می‌گیرند برای سال جدید کارهایی را انجام دهند احتمال اینکه آن کارها را به سرانجام برسانند خیلی بیشتر است. در واقع احتمال اینکه این افراد به اهداف‌شان برسند ۱۰ برابر افرادی است که برای سال جدید تصمیمی نمی‌گیرند.

مرجع:

New Years Resolution Statistics