تمامی ارگانیسم‌های زنده از سلول‌های منفرد و قابل تشخیص ساخته شده‌اند که مجموع آن‌ها با اندازه و انواع مختلف ساختار و عملکرد آن موجود زنده را می‌سازند. با وجود اینکه تعیین تعداد سلول‌های ارگانیسم‌های کوچک معمولاً معلوم است ولی برای ارگانیسم‌های بزرگ تعیین تعداد سلول‌ها بخوبی مشخص نشده است. برآورد تعداد سلول‌های بدن انسان آنقدر هم که به نظر می‌رسد ساده نیست و در بررسی‌های مختلف اعداد مختلفی برای آن ذکر شده است ولی در تحقیق قابل قبولی که در سال ۲۰۱۳ انجام شده است تعداد آن‌ها حدود ۳۷ تریلیون سلول تخمین زده شده است.

مرجع:

An estimation of the number of cells in the human body