عروس دریایی نامیرا تنها جانداری که مرگ طبیعی ندارد