بر طبق آمار رسمی جمعیت زنان روسیه در دسامبر ۲۰۱۵ حدود ۷۸ میلیون و ۵۷۵ هزار نفر و جمعیت مردان حدود ۶۷ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر بود. بر این اساس جمعیت زنان حدود ۱۰ میلیون و ۷۸۱ هزار نفر بیشتر از مردان می‌باشد.

مرجع:

Russian Federation Population clock