حدود ۵۲% از جمعیت جهان کمتر از ۳۰ سال سن دارند.

مرجع:

Over 50% of the World’s Population is Under 30 – Social Media on the Rise