مرغابی جوگیر که به اتحادیه فلامینگوها پیوسته است. مشخص نیست که این مرغابی واقعا خود را جزو فلامینگوها می‌داند یا فقط برای مردم‌داری این کار را انجام داده است.

مرغابی جوگیر