در این تصویر فقط چهار دایره وجود دارد ولی الگوی رنگ دایره‌ها به صورتی است که یک خطای دید جالب ایجاد کرده به طوریکه به نظر می‌رسد دایره‌های زیادی در آن وجود دارد.

خطای دید جالب توهم دایره‌ها