رنگ قسمت A و B مکعب زیر یکسان است ولی خطای چشم انسان باعث می‌شود ما آن را متفاوت ببینیم. برای درک این قضیه با انگشت تان محل برخورد این دو قسمت را بپوشانید.

خطای چشم خطای دید