خوابیدن در حین کار در ژاپن قانونی است و نشانه‌ی سخت کار کردن می‌باشد.

مرجع:

Are you getting enough?