سرد بودن بستنی در هنگام خوردن باعث می‌شود در ابتدا احساس خنکی به شما دست دهد ولی به دلیل مقدار چربی که بستنی دارد پس از هضم شدن انرژی‌ای که به شما می‌دهد باعث گرم‌تر شدن بدن می‌گردد.

مرجع:

Health Check: do ice cream and cold drinks cool us down?