در زبان ژاپنی حداقل ۲۰ روش مختلف برای معذرت‌خواهی وجود دارد.

مرجع:

The many ways to say sorry in Japanese