در کشتی تایتانیک واقعی، گروه موسیقی در کشتی ماندند و در هنگام غرق شدن کشتی به نواختن ادامه دادند.مرجع:

Musicians of the RMS Titanic