دست خط بد پزشک‌ها سالانه باعث مرگ ۷۰۰۰ نفر در جهان می‌شود.

مرجع:

Cause of Death: Sloppy Doctors