تهران یکی از آلوده‌ترین شهرهای جهان می‌باشد و حدود ۸۰% این آلودگی ناشی از خودروها و ۲۰% باقیمانده به دلیل کارخانه‌ها و صنایع ایجاد شده است.

مرجع:

Environmental issues in Iran