دلیل علمی کم شدن آدمای مودب کشف شد.

طنز علمی اسپرم مودب و تخمک

تعارف زدن در هنگام ورود به تخمک