دگردیسی بید (شب‌پره‌) جواهری.

نام علمی: هزارپابید

دگردیسی شاپرک جواهری

حشرات مانند سایر جانوران در دوره‌ی رشد و نمای فردی از بدو پیدایش تا رسیدن به مرحله بلوغ، مراحل رشدی معینی را می‌گذرانند که طی آن بدن جانور در معرض تغییرات و تحولات مرفولوژیک مهمی واقع می‌شود.

هزارپابیدان

هزارپابیدان یک خانواده‌ی کوچک از شب پره ها می‌باشد که ۸۴ گونه‌ی شناخته شده دارند و در نواحی نوگرمسیری و بومگاه نوشمالگانی یافته می‌شوند. لارو این حشرات لیسه (حلزون) مانند است و اغلب با نام کرم‌های لیسه‌ای شناخته می‌شوند.

دگردیسی

دگردیسی یا متامورفیس فرآیند زیستی‌ای است که طی آن یک جانور، پس از زاده شدن یا از تخم بیرون آمدن، جسماً تکامل و دیگرگونگی یابد به گونه‌ای که این تغییرات که برآمده از رشد و تغییر یاخته‌ای هستند، در شکل و ساختارش بسیار آشکار و نمایان باشد، مانند آن‌چه که در دگردیسی پروانه‌ها یا شاپرک‌ها دیده می‌شود.

به طور کلی حشرات در زیر رده بالداران از نظر دگردیسی در دو گروه قرار می گیرند:

۱-حشرات با دگردیسی ناقص (ساده) (Heterometabolus)

در این گروه نوزاد حشره (پوره) و حشره بالغ از نظر محیط زندگی و رژیم غذایی یکی می‌باشند و از نظر شکل عمومی (قطعات دهانی، پاها، شاخک ها و چشم ها) شبیه یکدیگرند و پوره‌ها به تدریج با تغییر جلد به حشرات کامل شباهت بیشتری پیدا می‌کنند، تا پس از آخرین پوست اندازی به حشره بالغ تبدیل می‌شوند. مانند راسته‌های:

راست بالان، جور بالان ،شیخک‌ها ، سوسری‌ها، ناجور بالان، مساوی بالان، گوشخیزک‌ها

۲- حشرات با دگردیسی کامل (Holometabogus)

در این گروه شکل ظاهری نوزاد (لارو) در تمام دوره‌ی لاروی و سنین مختلف آن ثابت است، و هیچ شباهتی با حشره بالغ ندارد. لارو پس از هر تغییر جلد فقط حجم بدنش افزوده می شود. در این حشرات تبدیل لارو به حشره بالغ به دنبال آخرین تغییر جلد لارو و پیدایش شفیره صورت می گیرد. مانند راسته‌های :

دوبالان، بالپولک داران ، بال غشائیان ، بال توری‌ها ، سخت بال پوشان

مراجع:

Dalceridae

دگرديسي در حشرات