دیگران شما را ۲۰% جذاب‌تر از آن چیزی که فکر می‌کنید می‌بینند چون وقتی شما در آینه نگاه می‌کنید تنها بازتاب تصویر خود را می‌بینید و چیزی از شخصیت شما در آینه دیده نمی‌شود.

مرجع:

The beauty prescription: Why others see you as 20 per cent more attractive than you think you are