رستوران مک دونالد روزانه حدود ۶۸ میلیون نفر را غذا می‌دهد که حدود ۱ درصد جمعیت جهان است.

مرجع:

۱۳ Disturbing Facts About McDonald’s