نمودار میزان رضایت از زندگی و میزان اضطراب بر حسب سن