ریه‌ی سمت چپ کوچک‌تر از ریه‌ی سمت راست است چون مقداری از فضای سمت چپ سینه را قلب گرفته است.

مرجع:

http://www.msdmanuals.com/home/lung-and-airway-disorders/biology-of-the-lungs-and-airways/respiratory-system