گورخرها و الاغ‌ها خویشاوندی ژنتیکی نزدیکی با هم داشته و هر دو متعلق به خانواده‌ی اسبیان هستند. زانکی که با نام‌های دیگری هم شناخته می‌شود حاصل جفت‌گیری گورخر و الاغ با یکدیگر است.

زانکی هیبرید گورخر و الاغزانکی

الاغ ۶۲ کروموزوم دارد و گورخر بسته به گونه‌اش بین ۳۲ و ۴۶ کروموزوم دارد. زانکي حیوان نادری است و تعداد کروموزوم‌هایش بین این اعداد می‌باشد. تفاوت کروموزوم باعث می‌شود که زانکی‌های ماده عموماً نابارور بوده و زانکی‌های نر نیز از لحاظ ژنتیکی عقیم باشند. چارلز داروین از چند هیبرید گورخر در تحقیقاتش نام برده بود. به این جانور زبروید نیز گفته می‌شود. بسیاری از اوقات که گورخرهای هیبریدی ایجاد می‌شوند بچه‌های آن‌ها دارای مشکل کوتولگی هستند.

مرجع:

Zebroid