سار پشت‌بنفش که با نام‌های سار ارغوانی یا سار یاقوتی نیز شناخته می‌شود یک گونه‌ی نسبتاً کوچک و بسیار زیبا از خانواده‌ی سار است. نر و ماده‌ی سار پشت‌بنفش بسیار با هم متفاوت هستند که به این حالت در جانداران دودیسی جنسی می‌گویند. سار ارغوانی در نواحی زیر صحرای آفریقا زندگی می‌کند و به ندرت در روی زمین دیده می‌شود و بیشتر در بین درختان و جاهای دیگر است.

سار پشت‌بنفش

دودیسی جنسی

دودیسی جنسی به تفاوت فنوتیپی جنس نر با ماده (یا به بیان ساده‌تر تفاوت ظاهری) در یک گونه‌ی زیستی گفته می‌شود. مهمترین مثال برای دودیسی جنسیتی وجود اندام تناسلی متفات در جنس نر و ماده اغلب جانوران است. تفاوت در ویژگی‌های ثانویه جنسی مثل رویش مو در برخی نقاط بدن، اندازه و فیزیک بدنی، و رفتارها از دیگر مصداق‌های دودیسی جنسی است.

دودیسی جنسی برآمده از فشارهایی فرگشتی است که ساختار اجتماعی و نحوه‌ی زناشویی و زندگی گروهی جانور، تحمیل می‌کند. برای نمونه در گونه‌های جانوری‌ای که ساختار اجتماعی چندزنی دارند و تهاجم‌های درون‌گروهی شدیدتر است دودیسی جنسی بیشتر است. چرا که نرها برای تصاحب مادگان باید هرچه بیشتر بزرگ و زورمند شوند تا بتوانند بر نرهای رقیب پیروز شوند. از همین روی، فشار فرگشتی نرها را به افزایش اندازهٔ جثه وا داشته و دودیسی جنسی بیشتر می‌گردد. برای نمونه در گوریل‌ها که در گروههای تک‌نری-چندماده‌ای زندگی می کنند، نرها بسیار درشت‌تر از ماده‌ها هستند. از سوی دیگر در گیبون‌ها که در خانواده‌های تک‌همسری زندگی می‌کنند نر و ماده هم‌اندازه‌اند.

مراجع:

Violet-backed starling

Sexual dimorphism