ستاره دریایی بیرون از آب

برخی اوقات جذر و مد ستاره‌های دریایی  را از آب بیرون می‌اندازد ولی چون مدت زیادی نمی‌توانند بیرون از آب بمانند خود به درون آب برمی‌گردند.

مرجع:

How does tidal fluctuations effect starfish?