همه‌ی اشخاص نابغه هستند. ولی اگر از یک ماهی انتظار داشته باشید که بتواند از درخت بالا برود تمام عمرش را با این باور خواهد گذراند که یک احمق است.

سخنان بزرگان

این گفته در بسیاری از جاها به آلبرت اینشتین نسبت داده شده است ولی واقعیت این است که از اینشتین نیست و منبع اصلی آن نامشخص است.

مرجع:

“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.”