الگوی سوختن در اثر افتادن سیم برق

این الگوی سوختن در اثر افتادن سیم برق بوجود آمده است