سوسک بمب‌افکن نوعی سوسک زمینی است که حدود ۵۰۰ گونه‌ی مختلف دارد. مکانیزم دفاعی این نوع سوسک‌ها همانطور که از نام آن‌ها برمی‌آید پاشیدن یک ماده‌ی شیمیایی از نوک شکم‌شان است که با سرعت و یک صدای ترق ترق به بیرون پرتاب می‌شود.

این ماده‌ی پرتاب شده از واکنش بین ترکیبات شیمیایی هیدروکینون و پراکسید هیدروژن تشکیل می‌شود که در دو مخزن در شکم این حشره قرار دارند. زمانیکه محلول مایع هیدروکینون و پراکسید هیدروژن به هم می‌رسند کاتالیست‌ها تجزیه‌ی پراکسید هیدروژن و اکسید شدن هیدروکینون را تسریع می‌کنند. گرمای حاصل از واکنش، ترکیب را به نقطه‌ی جوش رسانده و گازهایی تولید می‌شود که باعث پاشیده شدن محلول می‌شود. آسیب حاصل از این بمباران برای حشرات مهاجم کشنده است. برخی سوسک‌های بمب‌افکن می‌توانند این مایعات را در جهات مختلفی بپاشند.

منبع:

Bombardier beetle