سگ یک چشمی که به شکل دزدان دریایی لباس پوشیده است.

سگ یک چشم دزد دریایی