شتر هیبریدی حاصل جفت‌گیری شتر یک‌کوهانه با شتر دوکوهانه