اگر شش ساعت برای قطع کردن یک درخت به من وقت بدهید چهار ساعت اول را صرف تیز کردن تبرم خواهم کرد.

آبراهام لینکلن

منبع:

“Give me six hours to chop down a tree and I will spend the first four sharpening the axe.”