شطرنج در قرن ششم پس از میلاد در هند اختراع شده است.

History of chess

Chess History