محققان شواهدی بدست آورده‌اند که بیان می‌کنند منظومه‌ی شمسی ممکن است دارای یک سیاره‌ی نهم باشد که اندازه‌ی آن تا ۱۰ برابر زمین بوده و فاصله‌ی آن از خورشید ۲۰ برابر فاصله‌ی نپتون از خورشید است. با این شرایط بین ۱۰ تا ۲۰ هزار سال طول می‌کشد که این سیاره یک بار به دور خورشید بگردد.

مرجع:

Evidence of a real ninth planet discovered