شوگر گلایدر (Sugar glider) یا بادپر شکری یک صاریغ پرنده‌ی همه‌چیزخوار، درخت‌زی و شب‌زی است که به زیردسته‌ی کیسه‌داران تعلق دارد. نام این پستاندار زیبا از غذاهای شکرداری که می‌خورد گرفته شده است و نیز توانایی پرواز کردن آن به حالت شناور شدن در هوا که به مانند سنجاب پرنده است. این حیوان شباهت و زیستگاه مشابهی با سنجاب پرنده دارد ولی خویشاوندی نزدیکی با آن ندارد.

شوگر گلایدر

مکانیزم پرواز کردن یک بادپر شکری

بادپرهای شکری با عضو پروازی‌شان شناخته می‌شوند که بال پوست نام دارد. بادپر شکری یک گونه از سرده بادپرکیسه‌دارها است. تصویر نوزاد بامزه‌ی شوگر گلایدر را در ادامه مشاهده می‌کنید.

نوزاد شوگر گلایدر یا بادپر شکری

نوزاد شوگر گلایدر

بال‌پوست

بال‌پوست (patagium) پوست نازک و انعطاف‌پذیری است که در برخی مهره‌داران فاصله میان دست و پاها را پوشانده و برای شناور ماندن در هوا به آن‌ها کمک می‌کند. بال‌پوست ساختارهای کمکی هم‌چون استخوان‌های نگهدارنده بال ندارد. بال‌پوست در اصل ادامه پوست شکم حیوان است که تا انگشتان یا دم امتداد پیدا کرده است.

از نمونه جانورانی که بال‌پوست دارد سنجاب پرنده است و این حیوان هنگام پریدن، دست‌ها و پاهایش را از هم باز می‌کند و در اثر فشار باد بر پوست نازک بین دودست و پایش می‌تواند مثل یک کایت در هوا شناور شود. طراحان لباس چتربازی از کالبدشناسی سنجاب‌های پرنده در طراحی لباس‌های پرشگران سقوط آزاد، الهام گرفته‌اند.

مرجع:

Sugar glider